സ്‌ക്രീൻ പ്രിന്റിംഗിനായി ഹോട്ട് പീൽ മാറ്റ് ഫിനിഷ് PET ഫിലിം